Material efficiency i energy efficiency na przykładzie procesów produkcji w Nordkalk Polska

Dominik Budny (info a nordkalk.com), 10.5.2022

Wzrost cen nośników energii od drugiej połowy 2021 roku, epidemia SarCov-2 i obecnie trwająca wojna w Ukrainie, to główne czynniki polityczno-ekonomiczne, które zmuszają producentów do obniżenia kosztów i pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych.

W tym celu zakłady produkcyjne wdrażają programy skupione na Material Efficiency oraz Energy Efficiency. Pierwszy oznacza efektywność materiałową wyrażającą stopień, w jakim surowce są wykorzystywane w porównaniu z poprzednim procesem produkcyjnym. Drugi wskaźnik skupia się na efektywności energetycznej, czyli stosunku uzyskanych wyników do wkładu energii. Efektywne wykorzystywanie materiałów i energii w procesie produkcji ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług, co ma wymierny wpływ na koszty wytworzenia w konsekwencji na cenę produktu.

ARC 2017 0803 0128

Nordkalk, jako wiodący dostawca produktów na bazie kamienia wapiennego zobowiązał się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w swojej bieżącej działalności. Ambitne i konkretne cele zostały określone w długoterminowej „mapie drogowej” o nazwie eLIMEnate. Na jej podstawie określono, że do 2040 roku we wszystkich zakładach prowadzone prace geologiczne i górnicze oraz transport wewnętrzny będą wolne od emisji CO2, a o 30% nastąpi redukcja emisji przy wypale wapna. Kolejnym krokiem wyznaczonym przez firmę do roku 2045 jest to, że produkcja wapna palonego w zakładach ma odbywać się bez użycia paliw kopalnych przy zachowaniu neutralności węglowej. Oprócz efektywności energetycznej, główne środki do osiągnięcia celów będą związane z wykorzystywaniem m.in. biopaliw i energii odnawialnej.

Nordkalk stale udoskonala dobre praktyki na niektórych etapach produkcji, m.in. poprzez wykorzystanie biopaliw. Należy jednak pamiętać, że długoterminowe cele związane z neutralnością klimatyczną wymagają szeregu rozwiązań komercyjnych. Na poziomie europejskim firma bierze udział w szeroko zakrojonym projekcie badawczym SSAB o nazwie FFS – Towards Fossil-free Steel w Finlandii. W ramach projektu odbywa się współpraca z partnerami przemysłowymi i badawczymi w celu zbadania różnych alternatywnych rozwiązań służących produkcji stali wolnej od paliw kopalnych (ang. fossil-free steel). Celem programu jest wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych do 2045 roku, co jest zbieżne ze wspomnianym wyżej programem eLIMEnate.

- Nordkalk Polska od lat prowadzi szereg działań związanych ze zwiększaniem efektywności materiałowej, a w tym również efektywności energetycznej - komentuje prezes spółki Piotr Maciak.

Zakład produkcyjny skupia się na 100% wykorzystaniu posiadanych zasobów. Jest to duże wyzwanie, ponieważ gotowe materiały muszą charakteryzować się wysoką jakością, jak również odpowiednim składem chemicznym. W celu dotrzymania odpowiednich parametrów czystości materiał z kopalni poddaje się procesowi separacji na materiał użyteczny, który kierowany jest do produkcji lub traktowany jako odpad. Aby maksymalnie zredukować ilość odpadu kieruje się go na linie płuczące, które podczas procesu produkcji pozostawiają jedynie materiał o wysokiej jakości.
Nordkalk stosuje także inne podejście do zapewnienia prawidłowych parametrów chemicznych swoich materiałów. W wyniku prowadzonych badań geologicznych na jednym ze złóż, udało się oddzielić część materiału, którego skład fizykochemiczny nie pozwala wykorzystać go jako bazę dla kruszyw drogowych lub kamienia przemysłowego, natomiast stanowi bardzo dobry materiał dla branży rolniczej. Z materiału tego zakład produkuje nawozy dolomityzowane.

- Takie działania powodują zwiększenie wykorzystania dostępnego materiału i tym samym przybliżają nas w kierunku uzyskania 100% wykorzystania naszych zasobów przemysłowych. Równolegle z powyższymi aktywnościami pracujemy nad zwiększeniem szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Aktualnie prowadzimy kilka projektów. Jednym z nich jest zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do odwodnienia wyrobiska. Poprzez zmianę układu odwodnienia kopalni oraz budowę zupełnie nowej pompowni udało nam się zmniejszyć jednostkowe zużycie energii elektrycznej o 3% na każdy metr wypompowywanej przez nas wody. Jesteśmy na etapie wdrażania systemu kontroli zużycia gazu ziemnego wykorzystywanego w procesie suszenia mączek oraz granulatów. System poddaje analizie szereg parametrów produkcyjnych co w rezultacie pozwala zoptymalizować ilości podawanego gazu ziemnego do instalacji - tłumaczy Dyrektor Produkcji CE Jerzy Kwiatek.

- W tym roku Nordkalk Polska realizuje inwestycje w zakładach Miedzianka i Wolica, jakimi są budowa farm fotowoltaicznych, które pomogą obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej. To najprostsze rozwiązanie dostępne na rynku wykorzystujące naturalne źródła energii. W dwóch zakładach Nordkalk Polska zbudowano instalacje fotowoltaiczne. Jest to pierwszy z założonych kroków w budowie tego typu źródeł energii. Celem są wysokoenergetyczne farmy fotowoltaiczne o mocach rzędu 1 2MW budowane na terenach przemysłowych, które nie są wykorzystywane pod wydobycie - dodaje prezes spółki.

Wspomniane wyżej przykłady są najlepszym dowodem na to, że branża przemysłu wapienniczego znajduje się u progu zmian związanych z technologią produkcji. Tylko odpowiednia strategia i systematyczne wprowadzanie innowacji na każdym etapie produkcji pozwoli konsekwentnie budować silną pozycje lidera w branży surowców węglanowych.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.