CZYM JEST DLA NAS ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Rola, jaką odgrywają decyzje i działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, z dnia na dzień zyskuje na znaczeniu. Ludzie stają się coraz bardziej świadomi wyzwań z jakim mamy do czynienia w społeczeństwie, takimi jak zmiany klimatyczne, czy presja na zabezpieczenie zasobów, i podejmują coraz bardziej świadome decyzje. Wymagania i przepisy dotyczące energii, emisji, transportu, bioróżnorodności i innych aspektów umacniają się i wpływają na naszą działalność. Dążenie do zrównoważonego rozwoju leży w interesie nie tylko naszej firmy, ale również naszych klientów, inwestorów i innych interesariuszy. Zrównoważony rozwój jest częścią naszej strategii biznesowej, dlatego włączyliśmy dziewięć obszarów działań do comiesięcznego przeglądu przeprowadzanego przez zespół zarządzający.

Nord 038

Nordkalk dąży do tego, aby być przedsiębiorstwem przynoszącym długoterminowe zyski w odpowiedzialny sposób, zachowując równowagę pomiędzy naszymi interesariuszami i całym społeczeństwem. Nieustannie ulepszamy nasze działania, produkty i procesy, mając na uwadze społeczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty naszej działalności. W produkcji wykorzystujemy zasoby naturalne takie jak kamień, woda i energia, co nieuchronnie wpływa na środowisko naturalne. Dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszej działalności, stosując najlepsze dostępne metody i techniki oraz przestrzegając przy tym zasady profilaktyki bezpieczeństwa wobec ludzi i środowiska.

W 2017 r. Nordkalk dokonał przeglądu i aktualizacji swojej strategii, polityk i celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ramach tego procesu zidentyfikowaliśmy i spriorytetyzowaliśmy wszystkie aspekty naszej działalności związane ze zrównoważonym rozwojem z perspektywy interesariuszy. Sporządzono listę 27 istotnych kwestii materialnych i pogrupowano je w dziewięć różnych obszarów tematycznych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi poniżej.

W 2018 r. naszym celem było wdrożenie i zintegrowanie strategii zrównoważonego rozwoju w naszej codziennej pracy. Podjęto decyzję w sprawie nowych kluczowych wskaźników wydajności. Dokonano pomiarów i podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas warsztatów z zespołem zarządzającym w 2018 r., lista istotnych kwestii została ponownie przejrzana i uszeregowana według kryterium ważności. Omówiono i oceniono główne zagrożenia dotyczące zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do istotnych dla nas kwestii.

Zaangażowanie interesariuszy jest dla nas ważne

Dialog jest prowadzony w celu osiągnięcia porozumienia z różnymi grupami interesariuszy i poprzez wiele różnych kanałów komunikacji. Interakcje z obecnymi interesariuszami odbywają się poprzez spotkania z sąsiadami, procesy prawne, konsultacje z władzami, audyty u klientów i dostawców, negocjacje handlowe, informacje zwrotne napływające z cyfrowych kanałów komunikacji i na wiele innych sposobów. W trakcie procesu uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie działalności, prowadzone są szeroko zakrojone konsultacje i dialogi z interesariuszami w celu spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych i społecznych.

Aby zaangażować naszych interesariuszy w nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, pod koniec 2018 r. przeprowadzono wśród nich ankietę na temat zrównoważonego rozwoju. Ankieta została rozesłana do wybranych kluczowych interesariuszy, aby mogli dokonać oceny naszej bieżącej działalności oraz określić najważniejsze według nich kwestie, które powinniśmy potraktować priorytetowo.

Nasi interesariusze nadali priorytet kwestiom związanym ze zrównoważonym rozwojem - 2018 r.

Our stakeholders prioritised sustainability issues 2018

Emissions
Energy
Material and waste management
Customer satisfaction
Transports
Secure limestone reserves
Land and quarry restoration

Nasz raport o zrównoważonym rozwoju za 2018 r. jest dostępny do pobrania tutaj. Pytania dotyczące raportu o zrównoważonym rozwoju lub naszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju prosimy kierować do osoby odpowiedzialnej za dany obszar tematyczny. Dane kontaktowe znajdują się na końcu raportu.   

Czym jest wapień dla środowiska?

Produkty i rozwiązania oparte na wapieniu pełnią ważną rolę w zapewnieniu czystszego powietrza, wody i gleby, są również wykorzystywane jako materiał surowy. Produkty te są niezbędne, aby umożliwić wielu gałęziom przemysłu stawienie czoła wyzwaniu zielonej transformacji. Codziennie używamy produktów, których wytworzenie nie byłoby możliwe bez produktów opartych na wapieniu. Produkcja w wielu podstawowych gałęziach przemysłu, tj. w przemyśle stalowym, papierniczym i budowlanym, jest uzależniona od wapienia. Wapień pełni funkcję oczyszczającą, wypełniającą i neutralizującą, a produkty wytworzone z jego użyciem są często wykorzystywane do poprawy parametrów ekologicznych.

  • WODA — Oczyszczanie wody pitnej, wód procesowych i ścieków
  • POWIETRZE — Oczyszczanie gazów spalinowych z elektrowni i spalarni odpadów
  • GLEBA — Ulepszanie upraw i zapobieganie wypłukiwaniu fosforu do rzek i jezior. Neutralizacja gleb kwaśnych i uzdatnianie gleb gliniastych przekształcając je w grunty użytkowe nadające się pod zabudowę.

Kodeks postępowania Nordkalk ma zastosowanie do wszystkich pracowników Nordkalk i określa zasady etyczne leżące u podstaw naszego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. W odniesieniu do etyki w łańcuchu dostaw firmy Nordkalk, Nordkalk oczekuje od swoich dostawców przestrzegania Kodeksu Postępowania Dostawców w celu zapewnienia, że dostawcy również przestrzegają wysokiego poziomu etyki biznesowej. Oba kodeksy są dostępne do pobrania w tym miejscu.

Cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju

Cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju mają znaczący wpływ na dostosowanie się przedsiębiorstw do zmieniających się wymogów. Stanowią one wspólny język dla kwestii długoterminowego zrównoważonego rozwoju. W tym miejscu chcielibyśmy wyróżnić cel nr 6 — Czysta woda i warunki sanitarne oraz to, w jaki sposób Nordkalk i nasze produkty mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju w tym obszarze.  

iStock-505996754 (1)

Cel # 6 Czysta woda i warunki sanitarne

Woda i warunki sanitarne mają kluczowe znaczenie dla przetrwania ludzi i planety oraz dotyczą takich kwestii jak woda pitna, warunki sanitarne i higiena, ale także jakość i trwałość zasobów wodnych na całym świecie. Brak czystej wody i infrastruktury sanitarnej wpływa na bezpieczeństwo żywności, indywidualne zdrowie, zdrowe ekosystemy, dobrze prosperujące społeczności i stabilny rozwój gospodarczy. Woda jest również kluczowym zasobem dla wielu przedsiębiorstw i wiąże się z ryzykiem dotyczącym jakości i dostępności. A dla niektórych firm woda i infrastruktura sanitarna mogą stanowić również szansę.

Oprócz minimalizowania własnego wpływu na kwestie związane z wodą oraz wytwarzania produktów, które mają pozytywny wpływ na wiele kwestii związanych z wodą, angażujemy się również w różne zewnętrzne projekty dotyczące wody i sponsorujemy je na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Woda jest wykorzystywana w naszej produkcji, pomimo faktu, iż przemysł wapienny nie jest poważnym konsumentem wody. Woda gruntowa gromadzi się na dnie kamieniołomów,  przedostając się przez szczeliny w podłożu skalnym. W kamieniołomie gromadzi się również woda z opadów deszczu oraz roztopów. Jest to czysta woda. Woda jest również używana do mycia kamieni, placów i pojazdów. W miarę możliwości stosujemy wodę z recyklingu. Wszystkie zakłady Nordkalk dysponują planami gospodarki wodnej, a każdy kamieniołom musi prowadzić działalność przy minimalnym negatywnym wpływie zarówno na wody powierzchniowe, jak i gruntowe. W kilku naszych zakładach dostarczamy wodę do miejskiej sieci wodociągowej.

Produkty na bazie wapienia są stosowane do uzdatniania wody w szerokim zakresie zastosowań, w tym do wody pitnej, ścieków, wody technologicznej oraz do oczyszczania jezior i cieków wodnych.

Podczas uzdatniania wody pitnej wapno jest często wykorzystywane do podnoszenia poziomu pH wody i regulowania zasadowości. Różne rodzaje wody surowej wymagają zastosowania różnych metod oczyszczania i zwykle przechodzą przez kilka etapów, w których wapno wykorzystywane jest na różne sposoby w procesie oczyszczania. Ważne jest, aby sprawdzać równowagę chemiczną wapna i dwutlenku węgla, zarówno pod względem smaku, jak i jakości, oraz aby zapobiegać korozji w sieciach rurociągów.

Celem oczyszczania ścieków jest zminimalizowanie zanieczyszczenia odbiorników wody poprzez usunięcie wszystkich organicznych, składników odżywczych oraz obniżenie chemicznego zapotrzebowania na tlen. W oczyszczalniach ścieków komunalnych do kontroli pH i zasadowości, wytrącania fosforu, stabilizacji osadu i usuwania nieprzyjemnych zapachów stosowane są zabiegi z zastosowaniem fizycznych, biologicznych procesów chemicznych. Produkty wapienne nadają się również do wytrącania różnych jonów metali i anionów.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.