Działamy

w odpowiedzialny sposób

Działamy w odpowiedzialny sposób

Strategią Nordkalku jest prowadzenie dochodowej działalności w sposób etyczny i odpowiedzialny przez długie lata. Firma przywiązuje dużą wagę do wysokich standardów etycznych, zawartych w obowiązującym wszystkich pracowników Kodeksie Etycznym Nordkalku.

Nordkalk przestrzega obowiązującego prawa, w tym lokalnych wymogów prawnych. Wewnętrzne procedury Grupy Rettig i wytyczne Nordkalku określają nasz sposób działania. Unikamy jakichkolwiek transakcji z naszymi konkurentami czy też innymi jednostkami, które mogłyby szkodzić interesom naszych odbiorców. Regularnie szkolimy naszych pracowników z prawa konkurencji, by mieć pewność, że dobrze znają aktualne przepisy. 

Szanujemy ludzi i oferujemy im równe możliwości rozwoju. 

Nordkalk popiera Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ i traktuje wszystkich ludzi z szacunkiem, oferując im równe możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, niezależnie od płci, wieku, rasy, tożsamości etnicznej, niepełnosprawności, narodowości, orientacji seksualnej, wiary, przekonań politycznych, statusu małżeńskiego czy ekonomicznego oraz pozycji w firmie. 

Nordkalk szanuje ustalone międzynarodowe standardy zatrudnienia określone przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz UN Global Compact dotyczące praw człowieka, pracownika, środowiska i zapobiegania korupcji. W żadnych okolicznościach nie akceptujemy zatrudniania dzieci i pracy przymusowej w żadnej z naszych jednostek czy też w ramach którejkolwiek działalności. Nie tolerujemy korupcji ani łapówkarstwa.

Dokładamy wszelkich starań, aby przewyższyć wymagania stawiane przez ustawodawstwo.

Nordkalk przestrzega ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i stara się przewyższyć wymagania stawiane przez prawo. Dokładamy starań, by ograniczyć wpływ naszych operacji na środowisko naturalne poprzez nieustanne doskonalenie poszczególnych procesów, a także stosowanie najlepszych dostępnych metod i technik.  

Sukces Nordkalk zależy od sukcesu naszych klientów. Zrozumienie specyfiki działalności i potrzeb naszych odbiorców prowadzi w efekcie do coraz lepszych wyników zarówno naszej firmy, jak i naszych klientów.

Naszym celem jest dobra współpraca i komunikacja z lokalnymi społecznościami, w obrębie których funkcjonujemy.

Produkty Nordkalk na bazie kamienia wapiennego mają wpływ na konieczne do życia warunki, jakimi są czyste powietrze, czysta woda i żyzne gleby. Dostarczamy surowce, bez których funkcjonowanie we współczesnym świecie byłoby niemożliwe.

Informacje na podstronach Zrównoważony rozwój pochodzą z naszych raportów, które są publikowane w formie drukowanej od 1996 roku. Teraz bezpośrednio, w przejrzysty sposób można śledzić na naszej stronie internetowej, jak realizujemy nasze cele w zakresie BHP, jakości i ochrony środowiska.

Countryside 600px

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.